ఆంధ్ర అసోసియేషన్ రాజస్థాన్, జైపూర్

Executive Committee

Meet The Team

EX 1

VSR Murthy

CHAIRMAN

846-688-3000

srivaranasi@gmail.com

EX 8

Lalitnarayan

PRESIDENT

978-400-2437

lalithabufa@gmail.com

EX 7

Bilesh Babu

VICE PRESIDENT

820-922-8894

bileshbabu.nimmagadda@gmail.com

EX 2

G Santosh Kumar

General Secretary

787-444-5666

gsanthosh.kumar77@gmail.com

EX 9

CURRENT

EC TEAM

979-999-8539

andraassociationjpr@gmail.com

EX 3

Seetapathi Praturi

Joint Secretary

900-029-3012

spraturi@gmail.com

EX 5

K Siva Sai Gopal

Treasurer

789-385-7777

siva_gopal53@rediffmail.com

EX 6

KV Rajeswara Rao

EC Member

982-982-1302

kvrraojpr@gmail.com

EX 4

Gali Sudhakar

EC Member

978-474-2987

Sudhakar.ril@gmail.com